info@matuzalem.hr

Antikancerogeni učinak ekstrakta crnog čaja na stanične linije humanih karcinoma

Koňariková K, Ježovičová M, Keresteš J, Gbelcová H, Ďuračková Z, Žitňanová I.

SpringerPlus 2015 Mar 14;4:127. doi: 10.1186/s40064-015-0871-4. eCollection 2015.

 

Sažetak

U ovoj studiji istraživan je učinak prirodnog ekstrakta iz crnog čaja Camellia sinensis (BTE) na staničnu liniju humanog karcinoma kolona HT-29, staničnu liniju humanog karcinoma dojke MCF-7, stanične linije humanog alveolarnog karcinoma A549 i zdrave stanične linije NIH-3T3. Identificiran je raspon koncentracija za citotoksični/antiproliferacijski efekt korištenjem metoda MMT testa i Trypan blue testa, gel elektroforezu koja je primijenjena za utvrđivanje oblika stanične smrti izazvane pomoću BTE te oštećenja DNA određenog pomoću kometnog testa. Različite koncentracije ektrakta (0.00078 – 5 μg/mL) dodane su staničnim kulturama i inkubirane 216 sati. BTE je pokazao citotoksični učinak na sve stanične linije karcinoma, no HT-29 i MCF-7 stanice su bile osjetljivije od A549. BTE nije pokazao antiproliferativni učinak na zdrave stanice NIH-3T3 na testiranim koncentracijama. U slučaju pojedinačne administracije BTE nije utvrđena apoptotička stanična smrt u HT-29 i MCF-7 stanica nakon 72 sata od inkubacije, ali je u slučaju ponavljajuće administracije BTE (BTE je dodan stanicama svakoga dana) utvrđena apoptotička stanična smrt u HT-29 nakon 72 sata inkubacije. BTE je također izazvao pucanje DNA lanca i oksidativno oštećenje DNA u stanica karcinoma HT-29 i MCF-7.
 

 

Fig2Fig1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrakt crnoga čaja

cajEkstrakt iz Camellie sinensis (crni čaj) (BTE) je omogućio dipl.ing. Ján Keresteš (Molecule of Life Ltd., Senec, Slovakia). Ekstrakt je topiv u vodi. Sadrži aktivne flavonoide u udjelu od najmanje 96%, između ostalog i katehine (60-75%), leukoantocijanidine (25-40%), cijanidine i općenite flavonske derivate diola. Kompleksi flavonoida su prisutni u mono i oligomeričkim oblicima.

 

 

Čitavu studiju možete pročitati na linku:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4374083/

ili pogledati kao PDF

 

3_kruga

Comments are closed.